The Asha Foundation

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2008-2013, ບັນດາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ມູນນິທິ TAF ກໍ່ຄືທ່ານ ຊອນ ແລະ ທ່ານນາງ ອາຊາ ບຣາວ (Sean & Asha Brown) ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ຜູ້ອົບພະຍົກທີ່ເປັນຄົນລາວ ແລະ ຄົນໄທ ທີ່ຕ້ອງການໄປປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາ ໃນທາງດ້ານບ່ອນຢູ່ອາໃສ, ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ, ອາຫານ, ວຽກ, ພ້ອມທັງ ສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ພວກເຂົາ ໃນລັກສະນະ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ. ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ໂດຍກົງວ່າ ພາສາອັງກິດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ເປັນຫຼັກສູດພາສາທີສອງ (ESL) ນັ້ນ ໄດ້ປ່ຽນແປງ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເລົ່ານີ້ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາ ປັບຕົວເຂົ້າກັບ ວິຖີຊີວິດ ໃນປະເທດສະລັດອາເມລິກາ. ພວກເຮົາເອີ້ນ ຫຼັກສູດ ESL ນີ້ວ່າເປັນ ACE+ ESL.

ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກສູດນີ້ ໃນປະເທດລາວ ໃນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ແທນທີ່ຈະໄປການເລີ້ມສ້າງໂຮງຮຽນ ESL ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຕ່ພວກເຮົາຄິດວ່າ ມັນຈະດີກວ່າ ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງແລ້ວ. ເພາະພວກເຮົາເຫັນວ່າ ມັນເປັນວິທີທາງທີ່ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວ່າ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ນັກຮຽນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ຮັກສາລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າ. ເພາະການຮັກສາລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາ ໃຫ້ດຶງດູງ ຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າເກົ່າ. ການຮັກສາ ລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາ ມີຜົນກໍາໄລຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍຄົນຂາດເຂີນ ໃນປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຟິລິບປິນ (ກໍາໄລທັງໝົດຂອງ ໂຮງຮຽນ ACE+ ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ຄົນລາວ, ຄົນໄທ ແລະ ຄົນຟິລິບປິນທັ່ງໝົດ).

ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ໃສ່ແບບຟອມຫ້ອງຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບຄືນຫາທ່ານ ໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ.

*ຊື່:
*ໂທລະສັບ:
* ອີເມວ:
   
* ເລືອກປະເພດຫ້ອງຮຽນ:

  (16 ປີຂຶ້ນໄປ ສໍາລັບ ຫ້ອງຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຫ້ອງ)
ນັກຮຽນມາເຂົ້າຮຽນໃໝ່
ຈັນ, ພຸດ, ສຸກ 6-7 ໂມງແລງ. sແຕ່ລະມື້ ຮຽນ 1 ຊົ່ວໂມງ ເປັນເວລາ 33 ຊົ່ວໂມງ 1,200,000 ກີບ* ຈັນ, ພຸດ, ສຸກ 7-8 ໂມງແລງ. ແຕ່ລະມື້ ຮຽນ 1 ຊົ່ວໂມງ ເປັນເວລາ 33 ຊົ່ວໂມງ 1,200,000 ກີບ* ຄານ, ພະຫັດ 6-7:30 ໂມງແລງ. ແຕ່ລະມື້ ຮຽນ 1 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ເປັນເວລາ 33 ຊົ່ວໂມງ 1,200,000 ກີບ* *ປະກອບດ້ວຍ ຄ່າລົງທະບຽນ 50.000 ກີບ ແລະ ຄ່າປະເມີນຜົນການຮຽນ 150.000 ກີບ.
ນັກຮຽນກັບຄືນມາຮຽນໃໝ່
ຈັນ, ພຸດ, ສຸກ 6-7 ໂມງແລງ. ແຕ່ລະມື້ ຮຽນ 1 ຊົ່ວໂມງ ເປັນເວລາ 33 ຊົ່ວໂມງ 1,000,000 ກີບ ຈັນ, ພຸດ, ສຸກ 7-8 ໂມງແລງ. ແຕ່ລະມື້ ຮຽນ 1 ຊົ່ວໂມງ ເປັນເວລາ 33 ຊົ່ວໂມງ 1,000,000 ກີບ ຄານ, ພະຫັດ 6-7:30 ໂມງແລງ. ແຕ່ລະມື້ ຮຽນ 1 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ເປັນເວລາ 33 ຊົ່ວໂມງ (3 ເດືອນ) 1,000,000 ກີບ
* SELECT LOCATION:
Sunshine ໂຮງຮຽນສຸລິຍາ ບ້ານພະໂພ Hom 1 (ໃກ້ໆກັບວັດສີເມືອງ) SOS ໂຮງຮຽນ ເອັສໂອເອັສ ເຮີມານ ມາຍເນີ ວຽງຈັນ ບ້ານ ສີວິໄລ, ເມືອງ ໄຊທານີ ຫັຼກ6, ຖະໜົນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

 


ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ໃສ່ແບບຟອມຫ້ອງຮຽນເດັກ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບຄືນຫາທ່ານ ໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ.

* ຊື່:
* ໂທລະສັບ:
* ອີເມວ:
   
* ເລືອກປະເພດຫ້ອງຮຽນ:

  ນັກຮຽນມາເຂົ້າຮຽນໃໝ່
ຈັນ ເຖິງ ພະຫັດ 4-5 ໂມງແລງ. ອາຍຸ 3-5 ປີ 40 ຊົ່ວໂມຕໍ່ເທີມ 1,200,000 ກີບ* ຈັນ ເຖິງ ສຸກ 5-6 ໂມງແລງ. ອາຍຸ 6-15 ປີ 50 ຊົ່ວໂມຕໍ່ເທີມ 1,200,000 ກີບ* *ປະກອບດ້ວຍ ຄ່າລົງທະບຽນ 50.000 ກີບ ແລະ ຄ່າປະເມີນຜົນການຮຽນ 150.000 ກີບ.

ນັກຮຽນກັບຄືນມາຮຽນໃໝ່
ຈັນ ເຖິງ ພະຫັດ 4-5 ໂມງແລງ. ອາຍຸ 3-5 ປີ 40 ຊົ່ວໂມຕໍ່ເທີມ 1,000,000 ກີບ ຈັນ ເຖິງ ສຸກ 5-6 ໂມງແລງ. ອາຍຸ 6-15 ປີ 50 ຊົ່ວໂມຕໍ່ເທີມ 1,000,000 ກີບ
* SELECT LOCATION:
Sunshine ໂຮງຮຽນສຸລິຍາ ບ້ານພະໂພ Hom 1 (ໃກ້ໆກັບວັດສີເມືອງ) SOS ໂຮງຮຽນ ເອັສໂອເອັສ ເຮີມານ ມາຍເນີ ວຽງຈັນ ບ້ານ ສີວິໄລ, ເມືອງ ໄຊທານີ ຫັຼກ6, ຖະໜົນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

 


Laos
Thailand
Philippines
Laos
Thailand
Philippines
Philippines