The Asha Foundation
ໃນປະຈຸບັນນີ້ ມູນນິທິ ອາຊາ (The Asha Foundation) ໄດ້ເປີດໂຄງການຕ່າງໆ ໃນປະເທດລາວ ໃຫ້ອາສາສະໝັກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ການສອນໂຮງຮຽນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ.
ມີໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງ ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຮັບອາສາສະໝັກຂອງ ມູນນິທິ ອາຊາ. ໃນນັ້ນ ອາສາສະໝັກ ອາດສອນພາສາອັງກິດ, ພາສາຈີນ, ສອນດົນຕີ, ສິນລະປະ ແລະ ວິຊາອື່ນໆ ໃນໂຮງຮຽນ.

 • ສອນພາສາອັງກິດ ຢູ່ໂຮງຮຽນຄົນຕາບອດ
 • ສອນພາສາອັງກິດ ຢູ່ໂຮງຮຽນຄົນຫູໜວກ
 • ສອນພາສາອັງກິດ ຢູ່ໂຮງຮຽນຄົນພິການ
 • ສອນພາສາອັງກິດ ຢູ່ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງ ສໍາລັບ ເດັກກໍ່າພ້າ
 • ສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ວິຊາສ້າງສັນ ໃນໂຮງຮຽນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ວິຊາສ້າງສັນ ໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຢູ່ຟາມປະຈໍາບ້ານ
 • ສອນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ໃນໂຮງຮຽນສອນຫຼັກສູດ ESL ເພື່ອສ້າງກໍາໄລ ທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ ເດັກກໍ່າພ້າ ແລະ ທຸກຍາກຂາດເຂີນ
 • ສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ ໃຫ້ພະ ຢູ່ວັດແຫ່ງໃດໜຶ່ງ

ພ້ອມທັງຊ່ວຍວຽກງານອື່ນໆ ທີ່ຈໍາເປັນ ຢູ່ໂຮງຮຽນຄົນພິການ ແລະ/ຫຼື ໂຮງຮຽນເດັກກໍ່າພ້າ.
 • ຟາມດັ່ງກ່າວນີ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ ໃກ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ອາສາສະໝັກ ສາມາດຊ່ວຍເຮັດວຽກໃນຟາມນີ້ໄດ້.
 • ພວກເຮົາມີໂຮງຮຽນອະນຸບານ ໃນຕອນເຊົ້າ ແຕ່ 7:30 - 11:30 ເຊົ້າ. ອາສາສະໝັກ ສາມາດສອນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ພ້ອມທັງ ວິຊາອື່ນໆ.
 • ຫຼັງຈາກສອນໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານແລ້ວ, ອາສາສະໝັກ ສາມາດຊ່ວຍຄົນສວນ ເບິ່ງແຍງເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ ໃນຟາມນັ້ນ. ຟາມແຫ່ງນີ້ ມີຫ້ອງສະໝຸດແຫ່ງໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປີດໃຫ້ເດັກ ໃນບ້ານນັ້ນ ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ ໃນຕອນບ່າຍ.
 • ອາສາສະໝັກ ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບັນນາລັກ ແລະ ຊ່ວຍເດັກໃນທ້ອງຖິ່ນ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການອ່ານ ໃນຫ້ອງສະໝຸດນັ້ນ.
 • ຫ້ອງສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄອມພິວເຕີ້ ສໍາລັບ ຄົນໜຸ່ມສາວໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ເລີ້ມເວລາ 4:00 ຕອນແລງ ແລະ ເລີກເວລາ 5:00 ຕອນແລງ.
 • ອາສາສະໝັກ ສາມາດຊ່ວຍວຽກໃນຟາມ ໂດຍການອອກແຮງງານດ້ວຍມື.
 • ໃນລະຫວ່າງການພັກເຊົາຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານຈະມີໂອກາດໄດ້ຮຽນວິທີສະປາ ແລະ ດີທ໋ອກ ພ້ອມທັງ ໂຍຄະ ແລະ ການນັ່ງສະມາທິຈາກແມ່ຂາວ.
 • 2 ອາທິດ 1.500 ໂດລາ
 • 4 ອາທິດ 3.000 ໂດລາ
ຄ່າທໍານຽມນີ້ ກວມເອົາ:

 • ຄ່າວີຊາ – http://www.laos-guide-999.com/visa-on-arrival.html
 • ບ່ອນພັກເຊົາ ນັບຈາກວັນທີມາຮອດເດີນບິນ ຈົນເຖິງ ວັນທີສຸດທ້າຍ ຂອງການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.
 • ທ່ານຈະພັກຢູ່ໃນບ້ານພັກ ຫຼື ພັກກັບຄອບຄົວຮັບຕ້ອນ.
 • ມີອາຫານໃຫ້ທຸກຄາບ.
 • ຄ່າເຂົ້າເບິ່ງ ສະຖານທີ່ວັດທະນາທໍາ ແລະ ສະຖານທີ່ມໍລະດົກສໍາຄັນ.
 • ການເດີນທາງ ໄປ ແລະ ກັບຈາກ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.
 • ມີພະນັກງານປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.
 • ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວີຊ່າ ແລະ ກ່ອນອອກເດີນທາງ.
ຄ່າທໍານຽມນີ້ ບໍ່ກວມເອົາ:

 • ຄ່າປີ້ຍົນ
 • ວັກຊິນ
 • ປະກັນໄພເດີນທາງ
 • ລາຍການອື່ນໆ​ ເຊັ່່ນວ່າ ຂອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ເຄື່ອງດື່ມພິເສດ ແລະ ບັນເທີງ
 • ຄ່າຂົນສົ່ງ ສໍາລັບ ອາສາສະໝັກ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງ ອອກນອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ມູນຄ່າທາງການຂອງ ມູນນິທິ ອາຊາ
 • ຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນ
 • ກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ຄົນທຸກຍາກຂາດເຂີນ
 • ດໍາເນີນຄລີນິກສຸຂະພາບ ໃນປະເທດຟິລິປິນ ແລະ ປະເທດໄທ
 • ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກກໍ່າພ້າ ໃນປະເທດລາວ, ຟິລິບປິນ ແລະ ໄທ
 • ຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນ ແລະ ເດັກກໍ່າພ້າ ທີ່ເປັນຄົນພິການ ໃນປະເທດລາວ, ຟິລິບປິນ ແລະ ໄທ
 • ການເງິນຈຸລະພາກ
 • ທຶນການສຶກສາ

ການສະໝັກຂອງອາສາສະໝັກ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ:

ຊື່:

ຖະໜົນບ່ອນຢູ່:

ເມືອງ:
ລັດ: ລະຫັດ:
ໂທລະສັບບ້ານ:

ໂທລະສັບຫ້ອງການ:

ທີ່ຢູ່ອີເມວ:


ທີ່ຢູ່ຜ່ານມາ (5 ປີຜ່ານມາ ):

ຖະໜົນບ່ອນຢູ່:

ເມືອງ:
ລັດ: ລະຫັດ:

ຖ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ອາໃສຢູ່ນອກປະເທດບ້ານເກີດຂອງທ່ານ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ, ໃຫ້ຂຽນທີ່ຢູ່ສຸດທ້າຍ ໃນປະເທດບ້ານເກີດຂອງທ່ານ:

ຖະໜົນບ່ອນຢູ່:

ເມືອງ:
ລັດ: ລະຫັດ:

ຄວາມສົນໃຈ:

ກະລຸນາບອກພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ຂົງເຂດທີ່ທ່ານສົນໃຈ ໃນການເປັນອາສາສະໝັກ

ບໍລິຫານ ຈັດງານ ວຽກສະໜາມ ລະດົມທຶນ ສົ່ງເຄື່ອງ ຮັບໂທລະສັບ ຜະລິດຈົດໝາຍຂ່າວ ປະສານງານໃຫ້ ອາສາສະໝັກ
ທັກສະ ຫຼື ຄຸນນະວຸດທິພິເສດ:

ສະຫຼຸບຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ທັກສະ ຫຼື ຄຸນນະວຸດທິພິເສດ ທີ່ທ່ານໄດ້ມາ ຈາກການເຮັດວຽກ, ຈາກວຽກອາສາສະໝັກໃນຜ່ານມາ ຫຼື ຈາກກິດຈະກໍາອື່ນໆ ເຊິ່ງຮວມທັງ ກິດກະກໍາຍາມຫວ່າງ ຫຼື ກິລາ.

ປະສົບການເປັນອາສາສະໝັກໃນຜ່ານມາ:

ສະຫຼຸບຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ປະສົບການເປັນອາສາສະໝັກໃນຜ່ານມາ:


ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງແຈ້ງ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ:

ຊື່:

ຖະໜົນບ່ອນຢູ່:

ເມືອງ:
ລັດ: ລະຫັດ:
ໂທລະສັບບ້ານ:

ໂທລະສັບຫ້ອງການ:

ທີ່ຢູ່ອີເມວ:


ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລາຍເຊັນ:

ໃນເວລາສົ່ງເອກະສານສະໝັກນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຢັ້ງຢືນວ່າ ຂໍ້ມູນຄວາມຈິງຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນນັ້ນ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈດີວ່າ ຖ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຖືກຕອບຮັບ ໃຫ້ເປັນອາສາສະໝັກ, ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ, ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ການຕີຄວາມໝາຍທີ່ຜິດ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສົ່ງໄປນໍາເອກະສານສະໝັກນັ້ນ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າຖືກໄລ່ອອກ ໃນທັນທີ.

ຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ລົງລາຍເຊັນ
ຊື່ (ພິມ):

ວັນທີ:
ຕົວຢ່າງ: 12/25/2015
ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ:

ມັນເປັນນະໂຍບາຍຂອງອົງກອນ ທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ໂອກາດອັນເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກຕາມ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ສາດສະໜາ, ສັນຊາດ, ເພດ, ຄວາມມັກທາງເພດ, ອາຍຸ ຫຼື ຄວາມພິການ.

ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານ ໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມສະໝັກນີ້ ແລະ ຂໍຂອບໃຈເຊັ່ນກັນ ທີ່ທ່ານສົນໃຈ ມາເປັນອາສາສະໝັກ ກັບພວກເຮົາ.